Galego     Español    

Que facemos?

de 3 a 7 persoass

Personalizadas e adaptadas ás necesidades de cada alumno

Axúdalle á túa empresa a seguir aprendendo

Galego, inglés, francés, español para estranxeiros e portugués

Celga, Escola Oficial de Idiomas, Cambridge e Trinity